Kup produkty Zott za min. 10 PLN i wygraj plecak Konkurs wyłącznie dla klientów Sieci Sklepów abc. Czas trwania konkursu: 05.12.19 do 18.12.19.

Regulamin

Regulamin konkursu „Wygraj plecak i pakuj się na ferie”
prowadzonego na stronie www.pakujsienaferie.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa tryb oraz zasady konkursu „Wygraj plecak i pakuj się na ferie” (dalej „Konkurs”).
 2. Konkurs organizowany jest przez Agnieszkę Chochman, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AD Butik Agencja Reklamowa Agnieszka Chochman, ul. Olesin 110E, 03-289 Warszawa, NIP: 7132576640, REGON: 142049861 (dalej „Organizator”), na zlecenie Zott Polska sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Chłodnicza 6, 43-315 Opole, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044920, NIP: 8990204006, REGON: 93162005800000, kapitał zakładowy: 33.500.000,00 PLN, BDO: 000006375 (dalej „Zleceniodawca”). 
 3. Konkurs rozpoczyna się 05 grudnia 2019 r. i trwa do 18 grudnia 2019 r. Konkurs skierowany jest do Klientów Sieci Sklepów abc na terenie całej Polski. 

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Do Konkursu przystępować mogą osoby, które ukończyły osiemnaście lat.
 2. Nie mogą brać udziału w Konkursie pracownicy Organizatora, pracownicy Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach lub pracownicy Zleceniodawcy, a także podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora w ramach organizacji Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, członkowie komisji, o której mowa w § 5 ust. I oraz najbliżsi członkowie rodziny tychże osób, tacy jak wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, przysposobieni i przysposabiający.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jednocześnie potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu, w tym z zasadami przetwarzania danych osobowych, oraz akceptuje Regulamin.  

§ 3 Nagrody

 1. Nagrodami do wygrania w Konkursie są:

150 plecaków Monte wraz z wyposażeniem o wartości każdy o wartości 240 zł brutto, o zawartości: 

teczka z gumką format A4,
zeszyt w kratkę 16 kartek – 2 sztuki
blok techniczny kolorowy 10 kartek gramatura 160g – 1 sztuka
zeszyt w linie cienkie 16 kartek – 2 sztuki
papier kolorowy A5 10 kolorów – 1 sztuka
blok techniczny A4 – 1 sztuka
farby plakatowe 12 kolorów
plastelina 12 kolorów
blok rysunkowy A4 – 1 sztuka
blok techniczny kolorowy 10 kartek gramatura 160g – 1 sztuka
zeszyt w linie cienkie 16 kartek – 2 sztuki
papier kolorowy A5 10 kolorów – 1 sztuka
blok techniczny A4 – 1 sztuka
farby plakatowe 12 kolorów
plastelina 12 kolorów
blok rysunkowy A4 – 1 sztuka

oraz piórnik podwójny z wyposażeniem: 10 kredek szkolnych, 10 flamastrów, 2 ołówki HB z gumką, temperówka, linijka, gumka do ścierania, notesik 6,5×10 cm

 1. Uczestnikowi, któremu zostanie przyznana nagroda (dalej „Zwycięzca”) zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, w wysokości odpowiadającej kwocie podatku dochodowego, który zostanie naliczony danemu Uczestnikowi w związku z otrzymaniem nagrody, o której mowa w ust. I powyżej i dodatkowej nagrody pieniężnej. Dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie przekazywana Zwycięzcy, lecz przeznaczona zostanie przez Organizatora bezpośrednio na pokrycie podatku dochodowego należnego z tytułu otrzymania nagrody za zwycięstwo w konkursie. 
 2. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez komisję, o której mowa w § 5 ust. I Regulaminu.

§ 4 Tryb uczestnictwa w Konkursie

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie trwania Konkursu dokonać co najmniej jednej transakcji w Sieci Sklepów abc, obejmującej dowolne produkty Zott o wartości co najmniej 10 zł, oraz zachować paragon lub fakturę stanowiącą dowód zakupu tychże produktów. 
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
  1. zarejestrować transakcję, o której mowa w ust. I powyżej, poprzez wpisanie numeru paragonu na stronie www.pakujsienaferie. Rejestracja wymaga także wpisania adresu       e-mail Uczestnika oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych Uczestnika. Rejestracja w Konkursie jest bezpłatna. Uczestnik zapewnia, że podane informacje są prawdziwe i kompletne;
  2. wykonać zadanie konkursowe, polegające na dokończeniu zdania: 

„ W tym roku na ferie pojadę z Mone i ….

(dalej: „Dzieło”) oraz przesłać treść Dzieła przy pomocy strony internetowej opisanej w § 4 ust. II pkt 1 Regulaminu. 

§ 5 Wyłanianie Zwycięzców i przyznanie nagród

 1. Zwycięzców Konkursu wyłoni komisja, składająca się z dwóch osób wskazanych przez Organizatora oraz jednej osoby wskazanej przez Zleceniodawcę (dalej „Komisja”). Do zadań Komisji należy zapewnienie prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, dokonanie oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wykluczenie osób niespełniających wymagań udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Konkursu Uczestników, jeżeli Komisja stwierdzi, że podali fałszywe informacje podczas rejestracji lub nie spełniają warunków uczestnictwa podanych w Regulaminie, jak również przesyłają Dzieła, co do których nie dysponują prawami autorskimi lub które są sprzeczne z prawem, w tym dobrymi obyczajami, są obraźliwe lub wulgarne. Prawo do wyłączenia z Konkursu dotyczy także Uczestników, którzy zgłosili do Konkursu Dzieło noszące znamiona naśladownictwa.
 2. Komisja przy wyborze zwycięskich Dzieł i przydzieleniu Nagród będzie się kierowała następującymi kryteriami: pomysłowość, oryginalność, kreatywność. 
 3. Wykonując swoje obowiązki, Komisja kierować się będzie obiektywizmem oraz niezależnością.
 4. Komisja, oceniając nadesłane Dzieła, odrzuci te, które są niezwiązane z tematyką Konkursu, które zostały już zgłoszone w innej turze Konkursu, bądź co do których Uczestnik nie jest uprawniony z tytułu praw autorskich. 
 5. Nagrody, o których mowa w § 3 ust. I niniejszego Regulaminu, będą przyznawane w dwóch turach, obejmujących po jednym tygodniu czasu trwania Konkursu. Wszystkie zgłoszenia przesłane w czasie trwania danej tury zostaną rozpatrzone w przypisanym do niej terminie ogłoszenia wyników. Jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę w czasie trwania danej tury. Terminy tur:
 • 05-11 grudnia 2019 – rozstrzygniecie Konkursu i ogłoszenie wyników 13 grudnia 2019;
 • 12-18 grudnia 2019 – rozstrzygniecie Konkursu i ogłoszenie wyników 20 grudnia 2019;
 1. W każdym tygodniu Komisja dokona wyboru maksymalnie siedemdziesiąt pięć najciekawszych Dzieł nadesłanych w okresie poprzedniego tygodnia kalendarzowego trwania Konkursu, których autorzy otrzymają Nagrody, o których mowa w § 3 ust. I niniejszego Regulaminu. Nagrody będą przyznawane w równej liczbie w każdym tygodniu trwania Konkursu, tzn. w każdej turze Konkursu zwycięzcom zostanie przyznanych 75 plecaków wraz z wyposażeniem.
 2. Jeżeli w którejkolwiek z tur Organizator przyzna mniej niż siedemdziesiąt pięć (75) Nagród, Komisja dokona dodatkowej oceny Dzieł spośród wszystkich Dzieł zgłoszonych w Konkursie, które nie otrzymały Nagrody w ramach jednej z tur Konkursu. Wybór Komisji zostanie dokonany zgodnie z kryteriami z § 5 ust. II i ogłoszony w terminie rozstrzygnięcia czwartej tury Konkursu. 
 3. O zwycięstwie Uczestnik zostanie poinformowany e-mailem, wysyłanym na koniec tygodnia, w którym dokonano wyboru. W celu otrzymania Nagrody, Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na ww. e-maila w terminie dwóch tygodni od jego przesłania. W odpowiedzi Uczestnik wskaże swoje imię, nazwisko, adres, na który ma zostać doręczona Nagroda, załączy skan paragonu potwierdzającego zakup oraz udzieli licencji na korzystanie przez Zleceniodawcę z Dzieła. Brak udzielenia licencji do Dzieła zgodnie z § 6 ust. IX-XII oznacza rezygnację z Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane adresy email Uczestników. 
 4. Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora kurierem w terminie 30 dni od otrzymania od poszczególnego Zwycięzcy odpowiedzi zwrotnej, o której mowa w ust. VIII powyżej.

§ 6 Dane osobowe i prawa autorskie

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. W związku z przeprowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące dane osobowe: imię i nazwisko, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj zamieszkania oraz adres e-mail.
 3. Administrator, o którym mowa w ust. I przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 4. Dane Uczestników będą przetwarzane wyłącznie na podstawie udzielonej przez nich zgody i wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawiania.
 5. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także dostarczenia uporządkowanej kopii swoich danych osobowych lub przekazania tych danych bezpośrednio wskazanemu przez siebie administratorowi. 
 6. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu oraz dokonania rozliczeń, w przypadku wydania Nagrody Uczestnikowi. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
 7. Jeżeli Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 8. Nadesłanie Dzieła przez Uczestnika jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że jest on wyłącznym twórcą wykonanego Dzieła w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz przysługuje mu do nich pełnia praw autorskich majątkowych i osobistych. 
 9. Warunkiem otrzymania Nagrody jest udzielenie Zleceniodawcy przez zwycięskiego Uczestnika licencji na korzystanie z Dzieła. Zwycięski Uczestnik powinien udzielić licencji w drodze odpowiedzi zwrotnej, o której mowa w § 5 ust. VII. Licencja zostanie udzielona na 5 lat (poczynając od zgłoszenia Dzieła do Konkursu), bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia, a za jej udzielenie nie jest należne żadne dodatkowe wynagrodzenie. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Dzieła w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zwielokrotniania w pamięci komputera oraz techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono Dzieło – wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania Dzieła oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów;
 4. w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji Dzieła w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu;
 5. w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego Dzieła, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
 6. prawo wykonywania i korzystania z opracowań Dzieła, 
 7. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.
 1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego Dzieła zostaną wykorzystane, a także że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Dzieła przez Zleceniodawcę.
 2. Uczestnik oświadcza, że dysponuje pełnią praw autorskich do przesłanego zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu Dzieła. 
 3. Uczestnik wyraża również zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Zleceniodawcę z opracowań i przeróbek Dzieła.
 4. Zleceniodawca ma prawo do udzielania sublicencji. 
 5. Uczestnik zobowiąże się do niewykonywania w okresie trwania licencji osobistych praw autorskich do Dzieła w odniesieniu do Zleceniodawcy. W szczególności Uczestnik nie będzie wykonywał swoich uprawnień związanych z nadzorem autorskim nad korzystaniem z Dzieła, ujawnianiem Uczestnika jako autora na egzemplarzach Dzieła.

§ 7 Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu. 
 2. Reklamacje można zgłaszać listem poleconym na adres Organizatora lub na adres e-mail Organizatora: reklamacje@pakujsienaferie.pl
 3. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni.
 4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Uczestnikowi zostanie doręczona odpowiedź Organizatora w drodze listu poleconego nadanego na adres pocztowy podany w reklamacji lub na adres e-mail, z którego reklamacja została zgłoszona.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej Konkursu oraz w siedzibie Organizatora oraz Zleceniodawcy.
 2. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian w treści Regulaminu.
 3. W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.